Budżet

1500000 PLN

Maksymalna kwota aplikacji

10000 PLN

Konkurs z edycjami

TAK

Data rozpoczęcia

27.09.2021r.

Data zakończenia

17.10.2021r.

Status

Otwarty

Max liczba wniosków złożona przez aplikanta

1

Regulamin konkursu​

Konkurs na dodatki jednorazowe/nagrody IDUB

 

Konkurs na dodatki jednorazowe w ramach projakościowego sposobu wynagradzania nauczycieli akademickich.

 

Konkurs skierowany jest do nauczycieli akademickich ze wszystkich jednostek Uniwersytetu Wrocławskiego (UWr) ze stopniem co najmniej doktora, którzy nie zostali w bieżącym roku laureatami konkursu na dodatki czasowe. Dodatek motywacyjny jednorazowy wynosi 7300 zł brutto. Przyznanie 150 dodatków motywacyjnych jednorazowych w konkursie rekomenduje Rektorowi Komisja Konkursowa, w której skład wejdą przedstawiciele wszystkich Wydziałów UWr.

W ramach konkursu o dodatki motywacyjne jednorazowe w pierwszej kolejności przyznaje się dodatki dla młodych naukowców ze stopniem doktora, którzy uzyskali stopień naukowy doktora w okresie nie więcej niż 7 pełnych lat kalendarzowych poprzedzających rok ogłoszenia o konkursie (Do okresu tego nie wlicza się trwających dłużej niż 3 miesiące urlopów zdrowotnych ani związanych z opieką nad dzieckiem). W tym trybie przyznaje się nie więcej niż jeden dodatek jednorazowy w każdej dyscyplinie uprawianej na Uniwersytecie Wrocławskim. Dodatki przyznawane są młodym naukowcom, których badania wyróżniają się doskonałym poziomem naukowym.

Przyznanie dodatków motywacyjnych jednorazowych, w tym także dla młodych naukowców, dokonywane jest w oparciu o następujące trzy kryteria:

  1. poziom prowadzonych badań, udokumentowany publikacjami naukowymi, przy czym przy ocenie dokonywanej na potrzeby dodatków motywacyjnych jednorazowych bierze się pod uwagę tylko te opracowania naukowe, które opublikowane zostały w ciągu trzech lat kalendarzowych poprzedzających rok konkursu.
  2. poziom skuteczności w zakresie pozyskiwania projektów badawczych;
  3. rozwój naukowy.

Kryteriów nr 1, oceniane jest według punktacji: 0-5 pkt, zgodnie z zasadami zawartymi w regulaminie konkursu, osobnymi dla nauk społecznych i nauk humanistycznych oraz nauk ścisłych i przyrodniczych oraz nauk medycznych i nauk o zdrowiu.
Kryterium nr 2 jest oceniane osobno dla nauk społecznych i nauk humanistycznych oraz nauk ścisłych i przyrodniczych oraz nauk medycznych i nauk o zdrowiu w zakresie punktacji od 0-7 pkt. Ocena projektów badawczych zależy od tego czy projekt jest międzynarodowy czy krajowy, wysokości pozyskanych środków oraz stanowiska piastowanego przez aplikującego w projekcie. Komisja Konkursowa może podwyższyć punktację przyznaną uczestnikowi konkursu w przypadku grantów szczególnie prestiżowych, np. ERC, FNP, HORYZONT lub w przypadku prowadzenia większej liczby grantów o znacznej wartości. Łączna liczba przyznanych w ten sposób punktów nie może jednak przekraczać 7.
Kryterium nr 3 dla wnioskodawców reprezentujących wszystkie dziedziny nauki punktowany jest w zakresie od 0-4 pkt. Oceniane przez Komisję Konkursową są takie kryteria jak: uzyskane nagrody i wyróżnienia, uczestnictwo w prestiżowych międzynarodowych konferencjach naukowych, wygłoszenie wykładów na zaproszenie, zdobyte stypendia, uczestnictwo w stowarzyszeniach i towarzystwach naukowych z wyboru oraz inne aktywności świadczących o uznaniu środowiska naukowego (np. redagowanie prestiżowego czasopisma lub redagowanie na zaproszenie tomu w uznanym czasopiśmie, zaproszenie do wygłoszenia wykładu na uznanej uczelni).

Wypełniając zgłoszenie zalecamy:

  • dodawać swoje publikacje w kolejności od największej wartości punktowej (wykaz wydawnictw MNiSW z 29.092020 oraz wykaz czasopism MNiSW z 18.12.2019).

Dodatkowe informacje (opis naukowy):

  • opis rozwoju naukowego może zawierać maksymalnie 4128 znaków, wliczając w to spacje (1 strona A4, czcionka 11 pt. Times New Roman).

Zgłoś błąd na stronie

Jeśli zauważyłeś jakiś błąd na stronie (coś się źle wyświetla, któryś z linków nie działa, itp) zgłoś go tutaj. 

Załącz screena (zrzut ekranu) z błędem który zauważyłeś na stronie.

Nazwa pliku:

Rozmiar pliku: